Stamboom

Families 'van Seeventer', 'Sieberts', 'de Wolff' en meer....

Print Voeg bladwijzer toe

Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)


Foto's

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Pasfoto Bernardus Hof
Pasfoto Bernardus Hof
Deze foto is gebruikt voor de aanvraag van een buitenlands paspoort op 26 november 1942. Bernardus was toen 53 jaar. 
  29 jan 2023
De Nieuwe Noorder
De Nieuwe Noorder
De Nieuwe Noorder, voorheen de Noorderbegraafplaats, is een algemene begraafplaats in Amsterdam-Noord, aan de Buikslotermeerdijk 83 (bij het Noordhollandsch Kanaal). De begraafplaats werd op 1 augustus 1931 geopend. Sinds 1937 is er ook een rooms-katholiek gedeelte. In juli 1943 waren er bombardementen op Amsterdam-Noord, gericht tegen de vliegtuigfabrieken van Fokker. Op de begraafplaats staat sinds 2003 een monument ter herdenking aan de meer dan 200 slachtoffers. Jaarlijks wordt hier een herdenking gehouden. In 2012 is de begraafplaats uitgebreid en vernieuwd. Er is een crematorium gebouwd en een nieuwe aula. De voormalige aula is gerenoveerd en nu in gebruik als wachtruimte. Na de renovatie is de nieuwe naam "De Nieuwe Noorder" in gebruik genomen.

Bron: nl.wikipedia.org 
  29 jan 2023
Het symbool van Krupp: de drie ringen.
Het symbool van Krupp: de drie ringen.
De familie Krupp is een prominente, 400 jaar oude Duitse dynastie uit Essen. De familie is vooral bekend door hun staal- en wapenbedrijf, dat ooit het grootste was in Europa. Het familiebedrijf, dat tegenwoordig bekendstaat als Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp, fuseerde in 1999 met Thyssen AG tot ThyssenKrupp AG. Friedrich Krupp (1787–1826) begon in 1811 met het werk in de metaalindustrie middels de bouw van een kleine fabriek in Essen. Zijn zoon Alfred (1812–87) - ook bekend als "de Kanonnenkoning" of als "Alfred de Grote" - investeerde sterk in nieuwe technologieën en maakte van het bedrijf een grote producent van spoorwegmaterieel. Hij verkreeg ook veel mijnen in Duitsland en Frankrijk. Hij investeerde in gesubsidieerde huizen voor zijn arbeiders en begon een programma voor gezondheids- en pensioenregelingen. Het bedrijf begon in de jaren 40 van de 19e eeuw met de productie van kanonnen, vooral voor de legers van Rusland, het Ottomaanse Rijk en Pruisen. Al snel ging het bedrijf zich geheel toeleggen op de productie van wapens. Tegen het einde van de negentiende eeuw besloeg de wapenproductie 50% van de gehele productie van Krupp. Tegen deze tijd was de onderneming uitgegroeid van een klein fabriekje met vijf werknemers tot het grootste bedrijf ter wereld.
In de 20e eeuw werd het bedrijf geleid door Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870–1950), die de achternaam Krupp aannam toen hij trouwde met Bertha Krupp. Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam, werd Krupp de primaire leverancier van wapens aan de Duitse legermacht. In 1943 werd het concern weer een familiebedrijf en nam Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907–67) de leiding over. De jonge Alfried nam de leiding over van een bedrijf dat wapens produceerde met een leger van dwangarbeiders afkomstig uit landen die Duitsland veroverd had. Na de oorlog werd Alfried veroordeeld voor oorlogsmisdaden, omdat zijn bedrijf zich schuldig had gemaakt aan slavernij. De Processen van Neurenberg (het Neurenbergtribunaal) werden in 1945-1946 gehouden tegen de leiders van nazi-Duitsland, die beschuldigd werden van oorlogsmisdaden. Alfried Krupp werd veroordeeld tot 12 jaar cel. In 1953 werd hij na 3 jaar reeds vrijgelaten. In 1999 fuseerde het bedrijf met zijn grootste concurrent, Thyssen AG.

Bron: nl.wikipedia.org 
  29 jan 2023
Marielle van Seeventer.
Marielle van Seeventer.
 
  27 jan 2023
Ingang van begraafplaats Kleverlaan in Haarlem.
Ingang van begraafplaats Kleverlaan in Haarlem.
De Begraafplaats Kleverlaan, ook wel Algemene Begraafplaats Kleverlaan genoemd, is een begraafplaats in Haarlem-Noord. De begraafplaats werd in 1828 ontworpen door landschapsarchitect Jan David Zocher en werd later onder handen genomen door zijn zoon L.P. Zocher en L.A. Springer. Sinds 1916 bevindt de hoofdingang van de begraafplaats zich aan de Kleverlaan. Langs de Schoterweg waar twee oude ingangen zijn te vinden ligt de begraafplaats verhoogd. De begraafplaats beschikt als enige in Nederland over een mausoleum, met grafkelders voor families en wandgraven voor individuele personen. Op de begraafplaats staan dertien rijksmonumenten.
Het begraven in steden werd uiteindelijk, na eerdere verboden ten tijde van de Franse overheersing, per Koninklijk besluit in 1827 verboden en in kerken werden begravingen verboden per 1830. Het stadsbestuur van Haarlem ging op zoek naar een nieuwe plek voor een begraafplaats. Zij vonden Buitenplaats Akendam gelegen in de toenmalige gemeente Schoten een geschikte plek. De laatste eigenaar van deze buitenplaats, die was gelegen op de geestgrond tussen de Schoterweg en de Achterweg (het zuidelijk gedeelte van de Middenweg dat ook wel Doodweg werd genoemd), was Jan David Zocher. Hij maakte zijn ontwerp voor de begraafplaats in 1828 en in 1832 werd de begraafplaats in gebruik genomen. De begraafplaats werd in Engelse landschapsstijl aangelegd en is reliëfrijk en onregelmatig van karakter. Gescheiden door onregelmatig gevormde waterpartijen omvatte het een protestants, joods en rooms-katholiek deel. In 1887 is de begraafplaats noordelijk uitgebreid naar ontwerp van L.P. Zocher, in dezelfde Engelse landschapsstijl. Desondanks heeft deze uitbreiding minder reliëf en is deze meer regelmatig van opzet. Na deze uitbreiding werd een tweede ingang gecreëerd en werden de twee delen verbonden door de later als rijksmonument opgenomen gietijzeren voetgangersbrug. Deze brug had lange tijd geen officiële benaming, maar in mei 2018 is de naam Rusticabrug vastgesteld voor deze brug. Een westelijke uitbreiding volgde in 1916 naar ontwerp van L.A. Springer. Hierbij werd een gedeelte van de Doodweg onttrokken aan de openbare ruimte. Deze weg liep vanaf het dorp Schoten naar de begraafplaats en kwam achterlangs, vandaar soms ook de naam Achterweg. Waar deze weg eindigde aan de Kleverlaan werd een nieuwe hoofdingang aangelegd. Het nieuwe gedeelte ontworpen door Springer betrof een geometrisch ontwerp dat nauwelijks reliëf kende en kenmerkt zich door een rechte, aan weerszijden met bomen beplante oprijlaan vanaf de hoofdingang. Aan de westzijde hiervan ligt een laan in de vorm van een halve cirkel. Deze halve cirkel wordt weer gehalveerd door twee van oost naar west lopende lanen die bij de oprijlaan op een rotonde uitkomen. Doordat de oprijlaan direct ten westen van het oudste onderdeel van de begraafplaats loopt, vormt de rotonde een centraal punt op de overgang van de landschappelijke naar de geometrische aanleg. In 1925 werd besloten de Schoterweg te verbreden. Hierdoor zijn de waterpartijen langs deze weg in 1930 gedempt, zijn de oude ingangen naar binnen verplaatst en is de daarbijgelegen oude opzichterswoning, die was gelegen in Huis Akendam dat onderdeel was van de buitenplaats, gesloopt. Per raadsbesluit van 2 april 1930 kreeg het deel van de Middenweg dat ten zuiden van het Schoterbosplein lag en dat soms Doodweg soms Achterweg werd genoemd de naam Achterweg.

Bron: nl.wikipedia.org 
  26 jan 2023
R.K. begraafplaats Sint Barbara in Haarlem
R.K. begraafplaats Sint Barbara in Haarlem
Begraafplaats St Barbara is een Rooms Katholieke begraafplaats. Op 2 november 1892 werd de begraafplaats ingewijd, ruim 60 jaar nadat de eerste begrafenis plaatsvond op het katholieke deel van de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan. De begraafplaats is gewijd aan de H. Barbara, al sinds de Middeleeuwen de patroonheilige bij een onvoorziene dood. In de middeleeuwen begroef Haarlem zijn doden voornamelijk op het kerkhof van de Grote of Sint Bavo Kerk, dat achter de noordzijde van de kerk lag, of in of bij een kerk van een van de vele kloosters. Wie het zich kon permitteren liet zich in de kerk zelf begraven, en dan natuurlijk zo dicht mogelijk bij het hoofdaltaar. Want daar, in het tabernakel, rustte ook het lichaam van Christus. Het begraven in de kerk was bepaald niet hygiënisch.
Bij Koninklijk Besluit van 1827 werd bepaald, dat met ingang van 1 januari 1829 het begraven in de bebouwde kom, in kerken en kapellen niet langer toegestaan was. Elke stad moest ervoor zorgen, dat buiten de stad voldoende begraaf mogelijkheden werden gecreëerd. De Haarlemse pastoors wilden in 1827 al een eigen rooms katholieke begraafplaats. En dat werd de Algemene begraafplaats aan de Kleverlaan met een katholiek gedeelte. 50 jaar na dato, bleek de begraafplaats te weinig capaciteit te bieden en moest aan uitbreiding worden gedacht. De rooms katholieken vroegen zich af, of dit geen goed moment was om tot een door alle katholieken gewenst doel te komen, namelijk een eigen rooms katholieke begraafplaats. Na jarenlang onderling gekrakeel van de drie Parochiale kerkbesturen van Haarlem, stuurden de pastoors een brief aan de bisschop Bottemanne, waarin zij hun plan voor een rooms-katholieke begraafplaats voorlegden. Zij hadden hiervoor een geschikt stuk terrein gevonden aan de Schoterweg, circa 20.000 vierkante meters groot.
In 1892 kwam de officiële toestemming van Burgemeesters en Wethouders van Schoten binnen om een begraafplaats aan te leggen. In 1892 kon worden begonnen met de werkzaamheden. Ondanks de vele tegenslagen , kon de begraafplaats worden gerealiseerd.
De plechtige inwijding van de kapel vond plaats op 2 november 1892.De krant schreef lovend over de kapel en verklaarde “dat deze tempel tot de schoonste en degelijkste gebouwen van dien aard in het vaderland behoord’. Alle eer dus voor architect Nelis, die met veel inzet deze kapel had gebouwd. Over de dodenakker zelf kon de krant weinig vermelden, omdat er nauwelijks iets te zien was. Slechts drie graven waren zichtbaar. De eerste jaren waren financieel erg zwaar en er werd van alles geprobeerd, om de inkomsten te verhogen. Pas na 1900 slaagde Sint Barbara erin, uit de rode cijfers te komen. De geschatte sterfcijfers en de daarmee gepaard gaande inkomsten werden gehaald. Keerzijde van het toenemende aantal begrafenissen, was dat men te kampen kreeg met ruimtegebrek. De Commissie besloot voor 6.000 gulden het talud aan de noord- en westzijde van het kerkhof te verleggen, waardoor ruimte werd gemaakt voor 400 graven.
Vanaf 1943 werden de jaren gedomineerd door maar één kwestie: ruimtegebrek. Alle priestergraven achter de kapel waren vol en in het afgelopen jaar waren er wel honderd graven verhuurd. Binnen enkelen jaren zou geen enkel nieuw graf meer te verkrijgen zijn. Het kerkhof raakte in de jaren vijftig overvol. De fraaie kraag van bomen, die destijds het kerkhof omsloot, was verdwenen om grond te winnen. De kale aanblik vormde een schil contrast met de lommerrijke begraafplaats Klevelaan.In 1956 was, naast het ruimtegebrek inmiddels een nieuw probleem ontstaan, het verval van de kapel. Omdat een kerkhof niet zonder kapel kan, moest allereerst geld worden vrijgemaakt voor herstel van de kapel. Nu nog het ruimtegebrek.
De kapel is sinds 1992 meer en meer een rol gaan spelen in de religieuze beleving van de inwoners van Haarlem-Noord. De plaatsing van een tableau van Maria Moeder van Altijd durende bijstand uit de gesloten Elisabeth en Barbarakerk in de Kloosterstraat deed een dagelijkse bezoekersstroom opgang komen. De Heilige missen op de 1e donderdag van de maand werden goed bezocht. Mede hierdoor kwam “de loop” er bij Sint Barbara geleidelijk toch weer in. Ook door dat er met regelmaat oude graven werden geruimd, kwamen er voldoende plaatsen beschikbaar om op Sint Barbara te begraven. Er was zelfs plaats voor een urnenmuur of columbarium. Deze werd op 14 november 2002 ingewijd.

Bron: www.st-barbara-haarlem.nl 
  24 jan 2023
Ontvangstgebouw van begraafplaats Westerveld in Driehuis
Ontvangstgebouw van begraafplaats Westerveld in Driehuis
Westerveld (Begraafplaats & Crematorium Westerveld), gelegen aan de Duin en Kruidbergerweg in Driehuis, is een van de oudste particuliere begraafplaatsen in Nederland. Op het terrein van de begraafplaats bevindt zich tevens een crematorium, het eerste van Nederland. Op 23 juli 1888 werd Koninklijke toestemming verkregen voor het inrichten van landgoed Westerveld tot begraafplaats. Op 1 mei 1890 werd de begraafplaats officieel geopend. Westerveld was vanaf het begin een begraafplaats voor "alle gezindten" – wat destijds nog iets bijzonders was – en legde aldus de grondslag voor de huidige algemene begraafplaatsen. Westerveld is onder meer bekend om Crematorium Velsen. Het crematorium werd in 1913 gebouwd naar een ontwerp van de architect Marius Poel. Op 1 april 1914 vond de eerste crematie plaats. Pas in 1955 werd crematie in Nederland wettelijk toegestaan. Het crematorium heeft zes columbaria. Van deze zes, zijn er vier ontworpen door Willem Dudok. Dudok ontwierp ook een serie uniforme, paddenstoelvormige urnen.
Op 1 januari 2004 zijn begraafplaats Westerveld en het crematorium Velsen samengevoegd en is de officiële naam Begraafplaats & Crematorium Westerveld. Op Westerveld staat een monument uit 1948 voor Eduard Douwes Dekker, omdat hij de eerste Nederlander in de moderne tijd was die werd gecremeerd. Dekker is in Gotha gecremeerd.

Bron: nl.wikipedia.org 
  24 jan 2023
Johannes de Doperkerk in Hoofddorp
Johannes de Doperkerk in Hoofddorp
De Heilige Joannes de Doperkerk is een rooms-katholiek kerkgebouw aan de Kruisweg in Hoofddorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland. In 1856 werd de eerste katholieke kerk in Hoofddorp gebouwd, een houten noodkerk aan de Kruisweg. Hiernaast werd een stenen kerk gebouwd ontworpen door de Leidse architect Theo Molkenboer, die ook verantwoordelijk was voor de eerste katholieke stenen kerk van Haarlemmermeer: de Franciscus van Saleskerk in Lijnden (1859). De Joannes de Doperkerk werd ingewijd door bisschop F. van Vree op 24 mei 1860. Het houten gebouw uit 1856 werd vervolgens omgebouwd tot kosterswoning en paardenstal. In 1868 werd een mechanisch pijporgel van Rogier-Joseph Kerckhoff (1816-1873) in de kerk geplaatst. Omdat dit orgel in de 21e eeuw niet meer goed werkte is in 2001 een elektronisch orgel ervoor gezet. Omdat restauratie te duur werd bevonden is het oude orgel daarna gedemonteerd en zijn de onderdelen verkocht aan de Adelbertuskerk in Haarlem, voor de restauratie van het orgel aldaar. Het gebouwencomplex, Kruisweg 1067-1073, bestaande uit de kerk, de pastorie, het zusterhuis (van 1913) (voormalig klooster, nu parochiehuis) met hek en de kosterswoning met paardenstal (nu boekwinkel), staat op de gemeentelijke monumentenlijst van Haarlemmermeer. Achter de kerk ligt de Bijbelse Tuin Hoofddorp. Er staan meer dan veertig bronzen beelden van Karel Gomes en Antoinette Otten. De tuin omvat een labyrint (doolhof) en ligt rond de begraafplaats (kerkhof).

Bron: nl.wikipedia.org 
  24 jan 2023
De algemene Oosterbegraafplaats in Enschede.
De algemene Oosterbegraafplaats in Enschede.
De Algemene Oosterbegraafplaats is een begraafplaats te Enschede, in 1899 geopend in een parkachtige landschapstijl. Het is een 12 hectare groot rijksmonument waar ook nieuwe graven uitgegeven worden, in zowel grond- als keldergraven. De ontwerper is H.F. Hartogh Heys van Zouteveen. Het hoofdgebouw en de twee dienstgebouwen werden in 1929 opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School. Op 24 september 2005 is er een muur met wandgraven en urnennissen geopend door de toenmalige wethouder A.J. Le Loux.

Bron: nl.wikipedia.org 
  24 jan 2023
Het ereveld van het Gemenebest Texel op de begraafplaats Den Burg op Texel
Het ereveld van het Gemenebest Texel op de begraafplaats Den Burg op Texel
De algemene begraafplaats Den Burg is een begraafplaats en Erehof aan de Kogerstraat in de plaats Den Burg in de Nederlandse gemeente Texel. Op 4 mei 1961 werd het "Oorlogsmonument 1940-1945" onthuld (naar ontwerp van T.H. Mulder en M.S. Andriessen) met een bronzen beeld van de Goede Herder op een voetstuk van muschelkalksteen. Het staat aan de Kogerstraat, voor de begraafplaats. Op twee gedenkplaten, geplaatst in 1998, staan de namen van inwoners van Texel die door de Tweede Wereldoorlog omkwamen. De overlevenden van de opstand van de Georgiërs hebben een koperen "Levensboom" geschonken (naar ontwerp van Georgi Otchiauri, Tia Draparidze en Zurab Sakvarelidze) die op 4 mei 1975 werd onthuld, met de tekst "Aan onze omgekomen Nederlandse broeders en zusters. USSR - Georgië". Op de begraafplaats ligt een ereveld van het Gemenebest. Daar liggen 167 doden uit de Tweede Wereldoorlog begraven. De meesten van hen waren vliegeniers. Van 44 is de identiteit onbekend. Er staat een herdenkingskruis (Cross of Sacrifice) naar ontwerp van Sir Reginald Blomfield. Het is uitgevoerd in natuursteen, en er is een bronzen zwaard op aangebracht. De Commonwealth War Graves Commission is verantwoordelijk voor dit ereveld. De begraafplaats had oorspronkelijk ruimte voor 1077 graven. In 1980 kwam er uitbreiding (vak H) met 205 graven. Daarvan gingen er in 2000 30 af ten gunste van een urnenmuur en urnen- en kindergraven. In 2007 werd besloten tot verdere uitbreiding met ca. 285 graven.

Bron: nl.wikipedia.org 
  24 jan 2023


Grafstenen

 Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Graf Sybrandus Oosterbaan, Sipkjen van der Wal en Sybrandus Franciscus Oosterbaan, Boukje Jurna
Graf Sybrandus Oosterbaan, Sipkjen van der Wal en Sybrandus Franciscus Oosterbaan, Boukje Jurna
 
Algemene Begraafplaats Bolsward     16 jan 2023
Graf Maria Oosterbaan
Graf Maria Oosterbaan
 
Algemene Begraafplaats Bolsward     16 jan 2023

Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Plaats   Laatst gewijzigd op 
I2242 
Brabers, Beatrix Maria Elisabeth 
geb. 11 jan 1909  Tilburg, Noord-Brabant, Nederland  31 jan 2023
I2241 
Brabers, Adrianus Nicolaas 
geb. 13 nov 1905  Tilburg, Noord-Brabant, Nederland  31 jan 2023
I755 
Hendriks, Cornelia Maria Antonia 
geb. 26 aug 1891  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  31 jan 2023
I2107 
van der Valk, Petrus Antonius 
geb. 5 jul 1907  Veur, Zuid-Holland, Nederland  30 jan 2023
I1101 
Hof, Bernardus 
geb. 3 mei 1889  Zwolle, Overijssel, Nederland  29 jan 2023
I2002 
van Ginneken, Antonia Catharina Anna 
geb. 12 okt 1939  Loosdrecht, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland  29 jan 2023
I2239 
Kunkeler, Elisabeth Sophia 
geb. 18 nov 1914  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  29 jan 2023
I2238 
van Ginniken, Marinus 
geb. 16 jun 1912  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  29 jan 2023
I2235 
Koopman 
   29 jan 2023
I2234 
van der Beek, Klaas Cornelis 
geb. 18 mei 1931  Leiden, Zuid-Holland, Nederland  29 jan 2023

Gezinnen
          
 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Naam echtgenote   Getrouwd   Laatst gewijzigd op 
 F237 
 I1339  Adrianus Nicolaas Brabers  I1342  Johanna Maria Beekers  5 feb 1886  31 jan 2023
 F571 
 I2238  Marinus van Ginniken  I2239  Elisabeth Sophia Kunkeler    29 jan 2023
 F570 
 I2235  Koopman  I2002  Antonia Catharina Anna van Ginneken    29 jan 2023
 F569 
 I2234  Klaas Cornelis van der Beek  I2002  Antonia Catharina Anna van Ginneken  24 nov 1961  29 jan 2023
 F568 
 I2232  Jan Windig  I2002  Antonia Catharina Anna van Ginneken  4 jul 1956  29 jan 2023
 F86 
 I946  Mathieu Bollen  I57  Theresia Susanna Sieberts    26 jan 2023
 F352 
 I672  Johannes Bernardus Wilhelmus van Seeventer  I1638  Pieternella Jacoba Johanna Vrijvogel  31 jul 1956  25 jan 2023
 F1294675763 
 I656  Hendrik Gootjes  I655  Wilhelmina van Seeventer  28 jul 1956  25 jan 2023
 F128 
 I1066  Johannis Levasier  I1065  Gerarda de Ruiter  30 jul 1870  16 jan 2023
 F1293659374 
 I16  Albert van Seeventer  I17  Frederika Fransisca Maria Sieberts  24 aug 1962  12 jan 2023