Stamboom

Families 'van Seeventer', 'Sieberts', 'de Wolff' en meer....

Print Voeg bladwijzer toe

Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland 


Aantekeningen:


De naam Steenwijkerwold duidt waarschijnlijk op de bosrijke gebieden (het wold), die rond Steenwijk zijn gelegen. De gemeente bestond uit een hoger gelegen deel bestaand uit zandgrond en leem en een lager gedeelte van veengrond. Het grondgebied van de gemeente besloeg circa 10.000 hectare, waarin verschillende buurtschappen en gehuchten liggen. De buurtschappen in het lager gelegen gebied zijn ontstaan ten tijde van de turfontginning, terwijl de buurtschappen op het hoger gelegen gedeelte al veel langer zijn bewoond. In de dertiende eeuw behoort Steenwijkerwold kerkelijk tot Steenwijk. In 1285 vragen de inwoners van Steenwijkerwold het kerkbestuur van de St. Clemenskerk om toestemming tot het bouwen van een kapel te Thij. In 1381 wordt Steenwijkerwold een zelfstandige parochie, hoewel een aantal kernen op Steenwijk blijven georiënteerd. Voor gerechtelijke aangelegenheden blijft Steenwijkerwold tot het begin van de 16e eeuw behoren tot het schoutambt Steenwijk. In 1811 worden de schoutambten opgeheven en hun taken overgenomen door de vredegerechten en rechtbanken van eerste aanleg. Kort na 1811 ontstond ook de zelfstandige gemeente Steenwijkerwold.Steenwijkerwold tussen 1923 en 1972Steenwijkerwold was een plattelandsgemeente. Er was geen grootschalige industrie te vinden. Een deel van de bevolking leefde van het turfsteken, anderen van landbouw en veeteelt. In het begin van de 20e eeuw waren er slechts zeven fabrieken in Steenwijkerwold, alle zuivelfabrieken: de stoomzuivelfabriek "De Eendracht" te Thij, de zuivelfabriek met verplaatsbare stoommachine te Willemsoord, de stoomzuivelfabriek te Gelderingen, de coöperatieve stoomzuivelfabriek te Zuidveen, de stoomzuivelfabriek te Eesveen, de coöperatieve zuivelfabriek met handkracht te Wetering en de coöperatieve stoomzuivelfabriek Deli te Willemsoord. In 1911 was in Tuk de coöperatieve zuivelfabriek "Ons belang" opgericht, die in de jaren erna alle andere zuivelfabrieken zou opslokken.Een belangrijke periode in de geschiedenis van de gemeente Steenwijkerwold is de periode van ontginning en inpoldering van een groot gebied in het Land van Vollenhove. Het plan had twee doelen: 1.Herstel van de welvaart in de regio, waar geen bestaan meer kon worden gevonden in onder meer de veehouderij en 2. het vormde een groot werkverschaffingsproject waar vele werklozen aan de slag konden. De werkzaamheden begonnen in 1928 en eindigden in de jaren vijftig. Het werk werd uitgevoerd door werklozen uit de omgeving, die werden ingezet door het "Comité ter bestrijding van Werkloosheid voor Steenwijk en Omstreken" een samenwerking van plaatselijke gemeentebesturen. Er waren ook werklozen uit andere delen van het land werkzaam. Zij woonden in kampen aan de rand van de polders. Na de oorlog waren het vooral de DUW-arbeiders (DUW: Dienst Uitvoering Werken. Tijdens de werkzaamheden ontstonden onder meer de polder Gelderingen en de polder Giethoorn, waarvan een klein deel onder de gemeente Steenwijkerwold vielen. In 1937, toen een aantal polders gereed waren, gingen de gronden in eigendom over naar de Dienst der Domeinen, die voor de boerderijbouw, verkoop en verpachting zou zorgen. In tegenstelling tot andere gebieden, is de landinrichting in deze polders bedacht aan de tekentafel. Het aantal en de grootte van de boerderijen, werd vastgesteld en er werd zelfs een heel dorp, Scheerwolde, ontworpen. In de gemeente werden twaalf kleinere boerderijen gebouwd, aan het Steenwijkerdiep, de Hesselingendijk en de A.F. Stroinkweg.In de jaren zestig begonnen discussies over een gemeentelijke herindeling van Noordwest Overijssel. Dit leidde in 1973 tot een herindeling waarbij Steenwijkerwold grotendeels opging in de nieuwe gemeente Steenwijk. De kernen Scheerwolde en Weteringen werden toegevoegd aan de nieuwe gemeente IJsselham. Tijdens de discussies over de herindeling werd in 1972 besloten om de buurtschappen Kerkbuurt en Gelderingen om te dopen tot Steenwijkerwold, om zo de naam Steenwijkerwold te behouden. De plaatsnaam Thij werd ook opgeheven, maar werd in 1993 weer in gebruik genomen.Vóór 1959 kende de gemeente nog geen straatnamen. Op grond van een raadsbesluit van 7 april 1911 was de gemeente tot dat moment in acht wijken verdeeld, te weten:
Wijk ISteenwijkerwold, waartoe behoorden de buurten Tuk, Oosterhoek, de Berg, Oosterlage, Egge, Ten Broeke, Groenesteeg, Thij, Kwikkelo, Kerkbuurt, Gelderingen, Molenhoek, Gerritshoek, Westerlage, Vossehoek, Uvinge, Vels, Basse, Westenwold, Wolterholten, Achterbuurt (in 1947 veranderd in Witte Paarden), Marijenkampen, de Pol, de Eese, Baars, Braauwringen en 't Goor. Wijk IIZuidveen, met de buurten Zuidveen en Verlaat Wijk IIIOnna Wijk IVKallenkote Wijk VEesveen, bestaande uit de buurten Eesveen en de Bult Wijk VIScheerwolde, omvattende de buurten Wetering en Nederland Wijk VIIMuggenbeet Wijk VIIIWillemsoord
In de volgende alinea's zijn de belangrijkste buurten en kernen kort omschreven.TukIn 1890 werd Huize Oostwold aangekocht als gemeentehuis voor Steenwijkerwold. Voorheen bevond het gemeentehuis zich in het gemeentehuis van Steenwijk. Door de aankoop kwam het bestuur in Tuk te liggen, dat tot 1900 uit enkele huizen bestond, die net buiten de Steenwijkse poorten lagen. Pas na 1920 werd begonnen met de bouw van meerdere huizen. De naam Tuk verwijst naar de weideplaats voor jong vee. Het deel van de Meenthen dat hiervoor was aangewezen werd de "Tukkers" genoemd of "Op den Tuck". De inwoners vonden hun bestaan vooral in de landbouw en veeteelt. In1911 werd de coöperatieve zuivelfabriek "Ons Belang" opgericht, dat in de loop der tijd de meeste zuivelfabrieken in de gemeente zou overnemen. Later fuseerde het bedrijf enkele malen met de zuivelfabrieken uit de regio en hieruit ontstond uiteindelijk NOVAC, Nieuw(land) en Oud voor Agrarische Concentratie. Vooral na de oorlog breidde Tuk zich sterk uit.ThijThij werd in de twaalfde eeuw gesticht op de plaats waar de landweg een beekje kruiste. De naam is afgeleid van Tie of Thying, "de plaats waar de buurrichters de samenkomst van de buren leiden". In 1285 kregen de inwoners toestemming van de pastoor van Steenwijk om een eigen kapel te bouwen en in 1368 werd het een zelfstandige parochie, gewijd aan St. Andreas. In 1401 werd de kapel vervangen door een kerk. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond er een buurtschap rondom de kerk, dat de naam Kerkbuurt kreeg.KerkbuurtTot aan het begin van de 20e eeuw stonden er nauwelijks huizen in Kerkbuurt, maar na de Tweede Wereldoorlog breidde de buurt zich sterk uit en werd het een woonkern met scholen, een bibliotheek en een sportpark.GelderingenIn het gebied van Steenwijkerwold lagen in de middeleeuwen verscheidene hoeven. Om sommige hoeven heen vormden zich kleine nederzettingen. Zo ontstonden Gelderingen, De Basse, Westenwold, Achterbuurt (later Witte Paarden), Baars en de Pol. Door de bouw van slot Croeve kon Gelderingen uitgroeien tot een wat grotere plaats. Na de Reformatie en vooral na het beleg van Steenwijk door Prins Maurits in 1592, vluchtten veel katholieken naar Gelderingen. De katholieke eredienst was verboden, maar er werd in het geheim gekerkt. Pas in 1830 kon er een kerk worden gebouwd op de plaats van het slot. Ook deze kerk werd gewijd aan St. Andreas. Op de plaats van de vroegere hoeve Gelderingen werd de pastorie gebouwd. In 1913 werd de kerk vervangen door het huidige gebouw. In 1893 stichtte pastoor C.G. Muiteman de "Voorzienigheid", een instelling, die tehuizen voor bejaarden en hulpbehoevende kinderen bouwde in Geldringen. Het complex groeide uit tot een scholencomplex met een ULO, een kweekschool, een huishoudschool, een lagere school en een kleuterschool met ruim duizend leerlingen uit het hele land. Aan de school was dan ook een internaat verbonden. De explosieve groei van het scholencomplex had ook zijn weerslag op het dorp Gelderingen, dat in omvang toenam en langzamerhand aan Kerkbuurt vastgroeide.De Basse en WestenwoldIn de middeleeuwen werden de boerderijen aan de westzijde van de Hesselingendijk aangeduid als staande in het Westenwold, letterlijk het westelijke deel van het Wold. Deze naam komt al in de 14e eeuw voor en stond voor het einde van de bebouwing, waarna het landschap overging in veel lager gelegen weiden, tevens de grens met het schoutambt IJsselham. Basse is vernoemd naar een boerderij die ooit op die plek stond. De naam Voshoek in het buurtschap Basse is ontstaan door twee erven, die de namen Grote en Kleine Vos droegen naar de hierop staande boerderijen, die lange tijd in het bezit van de familie Vos waren.MarijenkampenDe naam Marijenkampen is nog niet zo oud. Tot het begin van de twintigste eeuw werd gesproken van Huttenberg. Het gebied was tot 1900 nog bedekt met heide. Marijenkampen ontstond toen de Maatschappij van Weldadigheid Willemsoord stichtte. De kolonie was een gesloten dorp en degenen die toch meer vrijheid wilden, bouwden in de nabijheid een hut en leidden een zelfstandig leven. Zo ontstond Marijenkampen. De naam Marijenkampen werd afgeleid van de kampen die een zekere Marij van Essen had gebouwd. De gemeente Steenwijkerwold heeft de naam later officieel vastgelegd.De EeseHet gebied rondom de Eese is het oudst bewoonde deel van de regio. De naam verwijst naar de vele bomen en struiken die daar voorkwamen. De naam kwam al in 1235 voor. De heren van De Eese namen in het verleden een machtige positie in, vooral toen hun gebied in de vijftiende eeuw tot "Heerlijkheid" werd verheven. Dit hield in dat het gebied een apart schoutambt werd met eigen bestuur en rechtspraak. De Heer of Vrouwe van het gebied werd daarmee eigen baas. Hoewel de Eese al in 1602 juridisch onder Steenwijk kwam, trokken de heren van de Eese zich daar niets van aan. Pas na de komst van de Fransen aan het eind van de 18e eeuw veranderde dit. Het landgoed kwam in de loop der eeuwen een aantal keren in andere handen. Sinds 1923 is het in handen van de familie van Karnebeek.De BaarsDe Baars bestond al in 1340, toen werd geschreven over hoeve "De Baars". Baars zou "open plek in het bos" betekenen. Ook stond er een molen waar de boeren uit de regio hun graan lieten malen. Rondom het buurtschap liggen de bezittingen van Het Heideveld, een instelling die in 1819 was ontstaan met het doel om de aanwezige heidegrond in cultuur te brengen.ZuidveenEr is vanaf circa 1386 sprake van een nederzetting, vermoedelijk afkomstig van bewoners uit Friesland. Het merendeel van de bewoners was doopsgezind en bestond uit boeren en turfstekers. In 1797 brandden het grootste deel van het dorp af, waarna het qua ligging enigszins verschoof. In het nieuwe dorp woonden de boeren aan de Hoevendijk, de latere Burgemeester Stroinkweg; de turfstekers aan de zijtak van de Steenwijker Aa of de Langesloot. De naam "Zuidveen" is afgeleid van het turfgebied de "Zuidervenen" dat tussen Steenwijk en Giethoorn in lag. Toen de vervening ten einde liep, trokken de turfstekers weg, maar de boeren bleven en breidden hun boerderijen uit. In de loop der jaren groeide het dorp, maar ook Steenwijk breidde steeds meer uit richting Zuidveen, waardoor het uiteindelijk aan elkaar vast kwam te liggen.VerlaatHet dorp Verlaat is rond 1500 ontstaan rond een sluis, vandaar ook de naam dat "kleine sluis" betekent. Rond 1850 waren er vier scheepswerven in Verlaat gevestigd, die hun bestaan vonden in de reparatie van schepen die door de sluis voeren en turf vervoerden. Het einde van de vervening betekende echter ook het einde van de bedrijvigheid in Verlaat en het gebied ontvolkte meer en meer.OnnaHet dorp Onna is ontstaan rond 700. De herkomst van de naam "Onna" is onduidelijk. Het zou "geen water" kunnen betekenen. Het dorp zou naar hoger gelegen gronden zijn verhuisd om geen last meer te hebben van overstromingen. Andere mogelijke betekenissen van de naam zijn onder meer "weide" en "glooiend landschap". De inwoners waren vooral turfgravers en boeren; zo werd er al in 1724 graan verbouwd. Het is nooit een grote gemeenschap geweest.KallenkoteHet dorp Kallenkote bestaat al sinds de dertiende eeuw. De naam is afkomstig van de inwoners, een groep arme kleine boeren, door de edelen en stadselite ook wel keuterboeren of koters genoemd. Het woord "kallen" kan drassig terrein betekenen, maar ook slaan op het feit dat de arme boeren niets te "kallen" of te wel niets te vertellen hadden. Nog een andere uitleg stelt dat Kallenkote "kale huizen" betekent. Hoe dan ook, het dorp was arm. Het aantal inwoners groeide door de jaren heen, waarbij de veenderij een belangrijke bron van inkomsten vormde. Na de vervening werd het land in cultuur gebracht en tegenwoordig zijn de bewoners dan ook vooral agrariërs.EesveenOp de woeste gronden die behoorden bij de Eese ontstond Eesveen. In 1340 werden de pachten die de bewoners van het gebied aan de heer van de Eese schuldig waren kwijtgescholden, waardoor het als het ware werd afgescheiden van de Eese. Door turfwinning veranderde het landschap. Bos en heide veranderden in cultuurlandschap. Het dorp bleef echter altijd klein.De BultLandgoed De Bult vormt in feite een geheel met de bossen van De Woldberg en De Eese. Bij het landgoed hoorden een aantal boerderijen. Toen in 1908 de eigenaar stierf werd het landgoed in delen verkocht. In de periode erna veranderde de omgeving aanzienlijk door de bouw van een café, het doopsgezinde Broederschapshuis "Fredeshiem" en vele woningen en bungalows. Ook werden twee kampeerterreinen geopend.ScheerwoldeIn 1275 duikt de naam voor het eerst op als Scaerwold(e). De naam betekent iets als "zoom van het woud" ofte wel rand van het bos. De inwoners van het dorp trokken achter het werk aan en daardoor veranderde het dorp verschillende malen van locatie. In de loop der tijd verdween het. In 1952 werd een nieuw dorp Scheerwolde gesticht op basis van het plan van de Overijsselse Planologische Dienst. Het dorp was bedoeld voor de 58 landarbeiders en 95 verzorgers, die nodig zouden zijn voor de 187 boerderijen die in de omgeving zouden komen. Na de start van de bouw, bleek echter dat door de snelle en niet voorziene mechanisatie van de landbouw er niet meer zoveel arbeiders nodig waren als voorheen. Hierdoor kon Scheerwolde niet de groei en bloei doormaken die verwacht was. Het aantal voorzieningen is beperkt gebleven, maar de ligging van het dorp nabij het Nationaal Park Weerribben - Wieden is gunstig, waardoor het dorp in de toekomst kan profiteren van de groeiende stroom toeristen.WeteringWetering en Nederland waren veenkoloniale buurtschappen die ontstonden toen de turfwinning op gang kwam in de zeventiende eeuw. Wetering ontstond vermoedelijk toen het kanaal de Wetering was gegraven en bewoners van Scheerwolde zich aan het vaarwater gingen vestigen.NederlandNederland ontstond in het begin van de zestiende eeuw, vermoedelijk aan de Steenwijker Aa. Nederland was een vrij omvangrijk buurtschap, met een eigen school. Nadat de vervening eindigde, moesten de inwoners verhuizen of overschakelen op andere activiteiten als veehouderij, visserij en rietcultuur.MuggenbeetMuggenbeet is vermoedelijk ontstaan door de vestiging van vroegere bewoners van Scheerwolde. Oorspronkelijk werd de naam gespeld als Muchenbeek en zou zijn afgeleid van een beekje dat in de buurt stroomde. Muchenbeek zou "klein beekje" betekenen en later zijn verbasterd tot Muggenbeet. Het plaatsje was in het verleden groter en vormde een zelfstandig kerspel, de middelnederlandse benaming voor een kerkgemeente of parochie. In latere jaren ontvolkte het.WillemsoordIn 1820 wordt in de gemeente begonnen met de bouw van een nieuw dorp. In eerste instantie Kolonie 3 genoemd, werd Willemsoord gesticht als vrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. De kolonie was bedoeld om arme mensen uit het westen van het land de gelegenheid te bieden een nieuw bestaan op te bouwen. De mannen werden vaak te werkgesteld als turfsteker, de vrouwelijke bewoners hielden zich vooral bezig met spinnen en weven. De gebouwen en voorzieningen waren opvallend. Er waren een kerk, school, postkantoor, café en zelfs een spoorwegstationnetje. Ook ontstonden een paar winkels, een bakkerij, smederij, een zuivelfabriekje, molen, mandenmakerijen en vestigden een dokter en vroedvrouw in de kolonie, dat zijn eigen koloniegeld kende. Maar ook een verenigingsgebouw gewijd aan onderwijs en ontspanning dat in de volksmond "Ons Gebouw" werd genoemd, werd opgericht. Veel aandacht was er in Willemsoord voor onderwijs. Vanaf 1920 werden de bezittingen van de Maatschappij verkocht. Na de Tweede Wereldoorlog werden er bovendien nieuwe woningen gebouwd, waardoor het aanzicht van het zo strak geplande dorp met zijn uniforme koloniehuisjes, veranderde.Vorming van de gemeentelijke organisatie.In 1811 ontstaat de gemeente Steenwijkerwold onder leiding van de gemeenteraad, gekozen door de burgers en bestaande uit 9 raadsleden. Uit hun midden kozen de raadsleden twee wethouders, in het begin assessoren genoemd. De wethouders vormen samen met de maire, later burgemeester genaamd, het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester werd door de kroon benoemd voor zes jaar. Vanaf 1890 zetelde het gemeentebestuur in villa Oostwold te Tuk. Dit gemeentehuis diende tevens als ambtswoning voor de burgemeester, die later elders ging wonen. Villa Oostwold bleef gemeentehuis tot de herindeling in 1973. In 1923 was G.W. Stroink burgemeester. Hij zou deze positie houden tot 1939 waarna F. M. Panthaleon baron van Eck de ambtsketen overnam. Met uitzondering van een periode in 1944, waarin achtereenvolgens wethouder Klijnsma en H.O.K. Reinsberg zijn positie overnamen, bleef Panthaleon van Eck burgemeester tot 1963. In dat jaar wordt L.G. Boldingh burgemeester van Steenwijkerwold en zal deze functie houden tot de herindeling van 1973. Toen ging Steenwijkerwold grotendeels op in de nieuwe gemeente Steenwijk; Scheerwolde en Wetering werden onderdeel van de nieuwe gemeente IJsselham.bron: M. Koekoek en A. Grooters (VHIC)Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.8045827, Longitude (Lengte): 6.064743300000032


Geboorte

Treffers 1 t/m 24 van 24

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Bos, Aaltje Jans  ca. 1824Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1145
2 Bos, Anne Harms  2 jun 1816Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1933
3 de Ram, Albertje  23 jan 1859Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1476
4 de Ram, Johannes  20 jan 1857Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1475
5 de Ram, Lambertus  29 jun 1851Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1473
6 de Ram, Lummigje Pieters  16 okt 1861Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1477
7 de Ram, NN  18 sep 1847Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1471
8 de Ram, Pieter  30 sep 1848Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1472
9 de Ram, Thies  28 mei 1854Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1474
10 de Ram, Willem  4 jun 1868Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1479
11 de Vent, Veronica  17 aug 1860Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1399
12 de Vries, Antonia Hendrika  28 okt 1817Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1542
13 Even, Anna Maria  28 feb 1853Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I590
14 Even, Femmigje  2 okt 1814Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1682
15 Even, Gerridina  28 nov 1824Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1539
16 Even, Hendrikus  31 okt 1815Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1541
17 Even, Jannes  9 aug 1819Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1538
18 Even, Johannes  28 okt 1820Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I109
19 Even, Margaretha  18 mei 1851Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I185
20 Even, Petrus Johannes  24 mrt 1894Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I201
21 Mulder, Klaasje(n)  19 nov 1830Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1149
22 Robben, Hendrikus Theodorus  ca. 1826Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1152
23 Scheffer, Petrus  ca. 1885Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I2256
24 Westenbroek, Jannis  17 jan 1814Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1141

Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 2 van 2

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID 
1 Mulder, Klaasje(n)  20 nov 1830Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1149
2 van Beek, Grietje Dirks  4 aug 1783Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I188

Overlijden

Treffers 1 t/m 6 van 6

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID 
1 Bos, Anne Harms  10 jun 1846Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1933
2 de Ram, NN  18 sep 1847Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1471
3 de Vries, Antonia Hendrika  1 jan 1849Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1542
4 Even, Frederikus  7 jun 1851Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I187
5 Even, Gerridina  16 sep 1849Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1539
6 Schokker, Johannes Zacharias  8 mrt 1873Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland I1913

Huwelijk

Treffers 1 t/m 7 van 7

   Gezin    Huwelijk    Gezins-ID 
1 Bos / Even  2 mei 1844Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland F445
2 de Ram / Bos  28 apr 1846Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland F158
3 de Ram / Mulder  28 apr 1877Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland F160
4 Even / Busscher  8 jun 1850Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland F1293814435
5 Even / de Vries  11 nov 1842Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland F316
6 Even / van Beek  26 apr 1812Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland F1294675561
7 Robben / Mulder  2 jul 1853Steenwijkerwold, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland F162